Hakkımda

1972 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Mete Kaan Kaynar, Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı bölümde tamamladı. Çalışmalarına bir süre Westminster Üniversitesi, Centre for Study of Democracy’de misafir araştırmacı olarak devam etti. Halen Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Türkiye siyasî hayatı ve kurumlarının yapısı, tarihsel dönüşümü, işlev ve işleyişlerini konu edinen çeşitli makale ve kitapların yazarlık ve editörlükleri yanında muhtelif gazete, dergi ve haber platformlarındaki güncel yazılarına da halen devam etmektedir.

Mete Kaan Kaynar, Ankara Dayanışma Akademisi Kooperatifi (ADA), Bilim, Sanat Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği (BİRARADA), Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 5 Nolu Şube ve Özgür Üniversite gibi kuruluşların gönüllüsü, Devrim Deniz, Umut Nazım ve Ekin Eylem’in babasıdır.

                                                                                                        ***

Born in Ankara in 1972, Prof. Dr Mete Kaan Kaynar graduated from Hacettepe University, Department of Public Administration. He completed his master's and his doctorate in the same department. He continued his studies for a time as a visiting researcher at the Centre for the Study of Democracy, University of Westminster. Currently, he is a faculty member of the Department of Political and Social Sciences of the Department of political science and Public Administration of the Faculty of economic and Administrative Sciences of Hacettepe University.

He has authored and edited various articles and books on the structure, historical transformation, functions and functioning of Turkish political life and institutions. In addition, he continues his current articles in various newspapers, magazines and news platforms.

Mete Kaan Kaynar is the father of Devrim Deniz, Umut Nazim and Ekin October, a volunteer of organizations such as Ankara solidarity Academy Cooperative (ADA), Science, Art Education, Research and Solidarity Association (together), education and Science Workers Union (Education-Sen) Branch 5 and Free University.

                                                                                                    ***

Né à Ankara en 1972, le professeur Dr. Mete Kaan Kaynar est diplômé du Département d'administration publique de l'Université Hacettepe. Il a complété sa maîtrise et son doctorat dans le même département. Il a poursuivi ses études pendant un certain temps en tant que chercheur invité au Center for the Study of Democracy de l'Université de Westminster. Actuellement, il est membre du corps professoral du Département des sciences politiques et sociales du Département des sciences politiques et de l'administration publique de la Faculté des sciences économiques et administratives de l'Université Hacettepe. 

Il est l'auteur et l'éditeur de divers articles et livres sur la structure, la transformation historique, les fonctions et le fonctionnement de la vie politique et des institutions turques. De plus, il poursuit ses articles en cours dans divers journaux, magazines et plateformes d'information. 

Mete Kaan Kaynar est le père de Devrim Deniz, Umut Nazim et Ekin October, un bénévole d'organisations telles que Coopérative de l'Académie de solidarité d'Ankara (Ankara Dayanışma Akademisi-ADA, Association des sciences, de l'éducation artistique, de la recherche et de la solidarité (ensemble BİRARADA) l'Union des travailleurs de l'éducation et des sciences (EĞİTİM-SEN) Branche 5 et Université Libre. 

***